Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀÄ»¼É

2017, Vol. 3 Issue 2, Part B
PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀÄ»¼É
Author(s): à²ªà³à²°à²®à³€à²³.ಜಿ, ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ
Abstract: 
Pages: 81-83  |  245 Views  102 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಪ್ರಮೀಳ.ಜಿ, ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ. PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀÄ»¼É. Int J Kannada Res 2017;3(2):81-83.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research