Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ²ªÀ£À qÀAUÀÄgÀ: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ §zÀÄPÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 2, Part B
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ²ªÀ£À qÀAUÀÄgÀ: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ §zÀÄPÀÄ
Author(s): CgÀÄuï J¸ï,¦.
Abstract: 
Pages: 77-80  |  214 Views  80 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
CgÀÄuï J¸ï,¦.. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ²ªÀ£À qÀAUÀÄgÀ: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ §zÀÄPÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(2):77-80.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research