Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ºÁgÀPÀÆqÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À »gÉêÀÄoÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ

2017, Vol. 3 Issue 2, Part B
ºÁgÀPÀÆqÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À »gÉêÀÄoÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
Author(s): CA¨ÁzÁ¸À CtÚ¥Àà PÁA§¼
Abstract: 
Pages: 75-76  |  203 Views  58 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
CA¨ÁzÁ¸À CtÚ¥Àà PÁA§¼. ºÁgÀPÀÆqÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À »gÉêÀÄoÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. Int J Kannada Res 2017;3(2):75-76.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research