Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 2 Part B

2017, Vol. 3 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
Kesiraja and his approach to Kannada case system
Nagaveni
Pages: 64-66  |  Viewed: 303  Downloaded: 159
India
2
zÉòÃAiÀÄvÉ - ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw - eÁUÀwÃPÀgÀt
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 67-69  |  Viewed: 194  Downloaded: 65
India
3
¥ÁæaãÀ vÀļÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ
¸ÀAzsÁåPÀĪÀiÁj.¦
Pages: 70-74  |  Viewed: 188  Downloaded: 47
India
4
ºÁgÀPÀÆqÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À »gÉêÀÄoÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
CA¨ÁzÁ¸À CtÚ¥Àà PÁA§¼
Pages: 75-76  |  Viewed: 175  Downloaded: 41
India
5
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ²ªÀ£À qÀAUÀÄgÀ: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ §zÀÄPÀÄ
CgÀÄuï J¸ï,¦.
Pages: 77-80  |  Viewed: 175  Downloaded: 53
India
6
PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀÄ»¼É
ಪ್ರಮೀಳ.ಜಿ, ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ
Pages: 81-83  |  Viewed: 201  Downloaded: 75
India
7
ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ವಚನಗಳು
ಕಲ್ಪನ ಪಿ.
Pages: 84-86  |  Viewed: 347  Downloaded: 232
India
8
CAPÀt ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæAiÀÄå£ÁAiÀiÄØ ªÀåQÛavÀæUÀ¼ÀÄ
JZï. JA. ªÀĺÉñï
Pages: 87-91  |  Viewed: 166  Downloaded: 38
India
9
gÁªÀÄZÀAzÀæ ZÀjvÀ ¥ÀÄgÁtzÀ ªÉÄÃ¯É C£ÉÃPÁAvÀªÁzÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ
ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಜ್ಜನ್
Pages: 92-95  |  Viewed: 190  Downloaded: 70
India
10
vÀļÀĪÀ CªÀ½ «ÃgÀgÀ DgÁzsÀ£Á ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀvÉ
AiÀıÀÄPÀĪÀiÁgï r.
Pages: 96-99  |  Viewed: 205  Downloaded: 56
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research