Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2017, Vol. 3 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
Kesiraja and his approach to Kannada case system
Nagaveni
Pages: 64-66  |  Viewed: 74  Downloaded: 29
India
2
zÉòÃAiÀÄvÉ - ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw - eÁUÀwÃPÀgÀt
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 67-69  |  Viewed: 71  Downloaded: 34
India
3
¥ÁæaãÀ vÀļÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÉæÃgÀuÉ
¸ÀAzsÁåPÀĪÀiÁj.¦
Pages: 70-74  |  Viewed: 50  Downloaded: 16
India
4
ºÁgÀPÀÆqÀ ¸ÀA¸ÁÜ£À »gÉêÀÄoÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
CA¨ÁzÁ¸À CtÚ¥Àà PÁA§¼
Pages: 75-76  |  Viewed: 33  Downloaded: 12
India
5
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ²ªÀ£À qÀAUÀÄgÀ: ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ §zÀÄPÀÄ
CgÀÄuï J¸ï,¦.
Pages: 77-80  |  Viewed: 58  Downloaded: 24
India
6
PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀÄ»¼É
ಪ್ರಮೀಳ.ಜಿ, ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ
Pages: 81-83  |  Viewed: 68  Downloaded: 39
India
7
ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮನ ವಚನಗಳು
ಕಲ್ಪನ ಪಿ.
Pages: 84-86  |  Viewed: 47  Downloaded: 18
India
8
CAPÀt ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæAiÀÄå£ÁAiÀiÄØ ªÀåQÛavÀæUÀ¼ÀÄ
JZï. JA. ªÀĺÉñï
Pages: 87-91  |  Viewed: 46  Downloaded: 8
India
9
gÁªÀÄZÀAzÀæ ZÀjvÀ ¥ÀÄgÁtzÀ ªÉÄÃ¯É C£ÉÃPÁAvÀªÁzÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ
ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಜ್ಜನ್
Pages: 92-95  |  Viewed: 49  Downloaded: 20
India
10
vÀļÀĪÀ CªÀ½ «ÃgÀgÀ DgÁzsÀ£Á ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀvÉ
AiÀıÀÄPÀĪÀiÁgï r.
Pages: 96-99  |  Viewed: 66  Downloaded: 29
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research