Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ £À¼ÀZÀjvÉæAiÀÄ°è C®APÁgÀUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl

2017, Vol. 3 Issue 2, Part A
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ £À¼ÀZÀjvÉæAiÀÄ°è C®APÁgÀUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl
Author(s): ¦ÃpPÉ
Abstract: 
Pages: 37-39  |  211 Views  56 Downloads
How to cite this article:
¦ÃpPÉ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ £À¼ÀZÀjvÉæAiÀÄ°è C®APÁgÀUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl. Int J Kannada Res 2017;3(2):37-39.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research