Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¨ÉÆüÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÉÆAvÉ –MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

2017, Vol. 3 Issue 2, Part A
PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¨ÉÆüÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÉÆAvÉ –MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
Author(s): ªÀĺÉñÀ JA.n.: ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zsÁåyð.
Abstract: 
Pages: 34-36  |  121 Views  16 Downloads
How to cite this article:
ªÀĺÉñÀ JA.n.: ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zsÁåyð.. PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¨ÉÆüÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÉÆAvÉ –MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. Int J Kannada Res 2017;3(2):34-36.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research