Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

EwÛÃa£À PÀ£ÀßqÀ ªÀÄĹèA PÀxÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 2, Part A
EwÛÃa£À PÀ£ÀßqÀ ªÀÄĹèA PÀxÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀÄ
Author(s): ºÀjñï PÀĪÀiÁgï, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zÁåyð
Abstract: 
Pages: 30-33  |  149 Views  30 Downloads
How to cite this article:
ºÀjñï PÀĪÀiÁgï, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zÁåyð. EwÛÃa£À PÀ£ÀßqÀ ªÀÄĹèA PÀxÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(2):30-33.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research