Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ªÀUÀð-ªÀtð ¸ÀAWÀµÀðzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 2, Part A
PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ªÀUÀð-ªÀtð ¸ÀAWÀµÀðzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): C²é¤ J¯ï. £ÁAiÀÄPÀ
Abstract: 
Pages: 27-29  |  170 Views  61 Downloads
How to cite this article:
C²é¤ J¯ï. £ÁAiÀÄPÀ. PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ªÀUÀð-ªÀtð ¸ÀAWÀµÀðzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(2):27-29.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research