Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

«ÃgÀ±ÉʪÀ PÁªÀåUÀ¼À°è C¤«ÄµÀ£À PÀxÉAiÀÄ°è£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ : vË®¤PÀ «ªÉÃZÀ£É

2017, Vol. 3 Issue 2, Part A
«ÃgÀ±ÉʪÀ PÁªÀåUÀ¼À°è C¤«ÄµÀ£À PÀxÉAiÀÄ°è£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ : vË®¤PÀ «ªÉÃZÀ£É
Author(s): Â²Ã¦ÃƒÂ¤ÂªÃÂ¸Ã€ zÉÆqÀتÀĤ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð
Abstract: 
Pages: 21-26  |  191 Views  41 Downloads
How to cite this article:
²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð. «ÃgÀ±ÉʪÀ PÁªÀåUÀ¼À°è C¤«ÄµÀ£À PÀxÉAiÀÄ°è£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ : vË®¤PÀ «ªÉÃZÀ£É. Int J Kannada Res 2017;3(2):21-26.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research