Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ gÉêÀt¹zÀÝgÀ dUÀzÉÆÃzÁÞgÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 2, Part A
²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ gÉêÀt¹zÀÝgÀ dUÀzÉÆÃzÁÞgÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
Author(s): ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Abstract: 
Pages: 10-11  |  183 Views  48 Downloads
How to cite this article:
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. ²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ gÉêÀt¹zÀÝgÀ dUÀzÉÆÃzÁÞgÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(2):10-11.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research