Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 2 Part A

2017, Vol. 3 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
vÀ®PÁr£À UÀAUÀgÀ PÁ®zÀ (Qæ.±À.325-1004) PÀgÀPÀıÀ® ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ :MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ.
®vÁ gÉÊ
Pages: 01-06  |  Viewed: 158  Downloaded: 61
India
2
ªÀiËTPÀ DPÀgÀUÀ¼ÁzÀ d£À¥ÀzÀ ªÀÄ»¼Á PÀxÀ£À PÁªÀåUÀ¼ÀÄ
D±Á JA.JZï
Pages: 07-09  |  Viewed: 202  Downloaded: 94
India
3
²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ gÉêÀt¹zÀÝgÀ dUÀzÉÆÃzÁÞgÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 10-11  |  Viewed: 183  Downloaded: 48
India
4
¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£É
ªÀÄĤgÁdÄ.J¸ï.«.
Pages: 12-15  |  Viewed: 187  Downloaded: 69
India
5
¥ÁæaãÀ vÀļÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄïÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ
¸ÀAzsÁåPÀĪÀiÁj.¦
Pages: 16-20  |  Viewed: 179  Downloaded: 46
India
6
«ÃgÀ±ÉʪÀ PÁªÀåUÀ¼À°è C¤«ÄµÀ£À PÀxÉAiÀÄ°è£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ : vË®¤PÀ «ªÉÃZÀ£É
²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð
Pages: 21-26  |  Viewed: 167  Downloaded: 30
India
7
PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ªÀUÀð-ªÀtð ¸ÀAWÀµÀðzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
C²é¤ J¯ï. £ÁAiÀÄPÀ
Pages: 27-29  |  Viewed: 213  Downloaded: 89
India
8
EwÛÃa£À PÀ£ÀßqÀ ªÀÄĹèA PÀxÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀÄ
ºÀjñï PÀĪÀiÁgï, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zÁåyð
Pages: 30-33  |  Viewed: 149  Downloaded: 30
India
9
PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¨ÉÆüÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÉÆAvÉ –MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
ªÀĺÉñÀ JA.n.: ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zsÁåyð.
Pages: 34-36  |  Viewed: 164  Downloaded: 38
India
10
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ £À¼ÀZÀjvÉæAiÀÄ°è C®APÁgÀUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl
¦ÃpPÉ
Pages: 37-39  |  Viewed: 231  Downloaded: 68
India
11
ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 40-42  |  Viewed: 51  Downloaded: 19
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research