Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 2 Part A

2017, Vol. 3 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
vÀ®PÁr£À UÀAUÀgÀ PÁ®zÀ (Qæ.±À.325-1004) PÀgÀPÀıÀ® ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ :MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ.
®vÁ gÉÊ
Pages: 01-06  |  Viewed: 204  Downloaded: 90
India
2
ªÀiËTPÀ DPÀgÀUÀ¼ÁzÀ d£À¥ÀzÀ ªÀÄ»¼Á PÀxÀ£À PÁªÀåUÀ¼ÀÄ
D±Á JA.JZï
Pages: 07-09  |  Viewed: 247  Downloaded: 115
India
3
²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ gÉêÀt¹zÀÝgÀ dUÀzÉÆÃzÁÞgÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 10-11  |  Viewed: 218  Downloaded: 68
India
4
¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£É
ªÀÄĤgÁdÄ.J¸ï.«.
Pages: 12-15  |  Viewed: 218  Downloaded: 88
India
5
¥ÁæaãÀ vÀļÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄïÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ
¸ÀAzsÁåPÀĪÀiÁj.¦
Pages: 16-20  |  Viewed: 212  Downloaded: 65
India
6
«ÃgÀ±ÉʪÀ PÁªÀåUÀ¼À°è C¤«ÄµÀ£À PÀxÉAiÀÄ°è£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ : vË®¤PÀ «ªÉÃZÀ£É
²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð
Pages: 21-26  |  Viewed: 210  Downloaded: 52
India
7
PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ªÀUÀð-ªÀtð ¸ÀAWÀµÀðzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
C²é¤ J¯ï. £ÁAiÀÄPÀ
Pages: 27-29  |  Viewed: 247  Downloaded: 105
India
8
EwÛÃa£À PÀ£ÀßqÀ ªÀÄĹèA PÀxÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀÄ
ºÀjñï PÀĪÀiÁgï, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zÁåyð
Pages: 30-33  |  Viewed: 181  Downloaded: 47
India
9
PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¨ÉÆüÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÉÆAvÉ –MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
ªÀĺÉñÀ JA.n.: ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zsÁåyð.
Pages: 34-36  |  Viewed: 202  Downloaded: 57
India
10
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ £À¼ÀZÀjvÉæAiÀÄ°è C®APÁgÀUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl
¦ÃpPÉ
Pages: 37-39  |  Viewed: 269  Downloaded: 88
India
11
ಮಿರ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 40-42  |  Viewed: 126  Downloaded: 54
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research