Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 2 Part A

2017, Vol. 3 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
vÀ®PÁr£À UÀAUÀgÀ PÁ®zÀ (Qæ.±À.325-1004) PÀgÀPÀıÀ® ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ :MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ.
®vÁ gÉÊ
Pages: 01-06  |  Viewed: 124  Downloaded: 41
India
2
ªÀiËTPÀ DPÀgÀUÀ¼ÁzÀ d£À¥ÀzÀ ªÀÄ»¼Á PÀxÀ£À PÁªÀåUÀ¼ÀÄ
D±Á JA.JZï
Pages: 07-09  |  Viewed: 168  Downloaded: 75
India
3
²æà dUÀzÀÄÎgÀÄ gÉêÀt¹zÀÝgÀ dUÀzÉÆÃzÁÞgÀzÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 10-11  |  Viewed: 146  Downloaded: 26
India
4
¸Á.².ªÀÄgÀļÀAiÀÄå£ÀªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£É
ªÀÄĤgÁdÄ.J¸ï.«.
Pages: 12-15  |  Viewed: 151  Downloaded: 47
India
5
¥ÁæaãÀ vÀļÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÄïÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ
¸ÀAzsÁåPÀĪÀiÁj.¦
Pages: 16-20  |  Viewed: 142  Downloaded: 26
India
6
«ÃgÀ±ÉʪÀ PÁªÀåUÀ¼À°è C¤«ÄµÀ£À PÀxÉAiÀÄ°è£À ªÀiÁ¥ÁðqÀÄ : vË®¤PÀ «ªÉÃZÀ£É
²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð
Pages: 21-26  |  Viewed: 135  Downloaded: 14
India
7
PÀĪÉA¥ÀÄgÀªÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ªÀUÀð-ªÀtð ¸ÀAWÀµÀðzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
C²é¤ J¯ï. £ÁAiÀÄPÀ
Pages: 27-29  |  Viewed: 172  Downloaded: 62
India
8
EwÛÃa£À PÀ£ÀßqÀ ªÀÄĹèA PÀxÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀÄ
ºÀjñï PÀĪÀiÁgï, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zÁåyð
Pages: 30-33  |  Viewed: 117  Downloaded: 14
India
9
PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¨ÉÆüÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÉÆAvÉ –MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
ªÀĺÉñÀ JA.n.: ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À«zsÁåyð.
Pages: 34-36  |  Viewed: 126  Downloaded: 16
India
10
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ £À¼ÀZÀjvÉæAiÀÄ°è C®APÁgÀUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃl
¦ÃpPÉ
Pages: 37-39  |  Viewed: 185  Downloaded: 41
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research