Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

UÉÆÃªÉ PÀzÀA§gÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
UÉÆÃªÉ PÀzÀA§gÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
Author(s): ²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ J¸ï. ªÀÄÄUÀ½, qÁ. f. ©. PÀÄ®PÀtÂð, JA.J, ¦.ºÉZï.r.
Abstract: 
Pages: 167-173  |  178 Views  46 Downloads
How to cite this article:
²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ J¸ï. ªÀÄÄUÀ½, qÁ. f. ©. PÀÄ®PÀtÂð, JA.J, ¦.ºÉZï.r.. UÉÆÃªÉ PÀzÀA§gÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. Int J Kannada Res 2017;3(1):167-173.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research