Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è £ÀªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è £ÀªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ
Author(s): ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ, ¥ÉÆæ. ©.¦. ªÀĺÉñÀ ZÀAzÀæ UÀÄgÀÄ
Abstract: 
Pages: 163-166  |  161 Views  40 Downloads
How to cite this article:
ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ, ¥ÉÆæ. ©.¦. ªÀĺÉñÀ ZÀAzÀæ UÀÄgÀÄ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è £ÀªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ. Int J Kannada Res 2017;3(1):163-166.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research