Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

§¸ÀªÀ aAvÀ£À

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
§¸ÀªÀ aAvÀ£À
Author(s): C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Abstract: 
Pages: 149-150  |  219 Views  90 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. §¸ÀªÀ aAvÀ£À. Int J Kannada Res 2017;3(1):149-150.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research