Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À §UÉV£À £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À §UÉV£À £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): ÂªÃ€Ã„zsÀÄ J.¦.
Abstract: 
Pages: 146-148  |  194 Views  64 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ªÀÄzsÀÄ J.¦.. ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À §UÉV£À £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(1):146-148.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research