Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

CªÀgÀSÉÆÃqÀ UÁæªÀÄ - ºÀtĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ ªÀÄ»ªÉÄ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
CªÀgÀSÉÆÃqÀ UÁæªÀÄ - ºÀtĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ ªÀÄ»ªÉÄ
Author(s): ²æà ±ÀAPÀgÀ J¸ï PÉÆý, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ
Abstract: 
Pages: 144-145  |  161 Views  43 Downloads
How to cite this article:
²æà ±ÀAPÀgÀ J¸ï PÉÆý, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ. CªÀgÀSÉÆÃqÀ UÁæªÀÄ - ºÀtĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ ªÀÄ»ªÉÄ. Int J Kannada Res 2017;3(1):144-145.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research