Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀxÀ£À¸Á»vÀåzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀxÀ£À¸Á»vÀåzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): ºÀjñïPÀĪÀiÁgï, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Abstract: 
Pages: 141-143  |  185 Views  55 Downloads
How to cite this article:
ºÀjñïPÀĪÀiÁgï, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀxÀ£À¸Á»vÀåzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(1):141-143.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research