Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¸Á»vÀåPÀÈwUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ QgÀÄ£ÉÆÃl

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¸Á»vÀåPÀÈwUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ QgÀÄ£ÉÆÃl
Author(s): ªÀĺÉñÀ JA n, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð
Abstract: 
Pages: 137-140  |  148 Views  27 Downloads
How to cite this article:
ªÀĺÉñÀ JA n, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð. PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¸Á»vÀåPÀÈwUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ QgÀÄ£ÉÆÃl. Int J Kannada Res 2017;3(1):137-140.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research