Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è °AUÀ(eÉAqÀgï)zÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è °AUÀ(eÉAqÀgï)zÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): ªÀÄzsÀÄ J.¦.
Abstract: 
Pages: 134-136  |  165 Views  52 Downloads
How to cite this article:
ªÀÄzsÀÄ J.¦.. eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è °AUÀ(eÉAqÀgï)zÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(1):134-136.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research