Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 1 Part C

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è °AUÀ(eÉAqÀgï)zÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄzsÀÄ J.¦.
Pages: 134-136  |  Viewed: 190  Downloaded: 64
India
2
PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¸Á»vÀåPÀÈwUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ QgÀÄ£ÉÆÃl
ªÀĺÉñÀ JA n, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð
Pages: 137-140  |  Viewed: 149  Downloaded: 27
India
3
¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀxÀ£À¸Á»vÀåzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ
ºÀjñïPÀĪÀiÁgï, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 141-143  |  Viewed: 161  Downloaded: 40
India
4
CªÀgÀSÉÆÃqÀ UÁæªÀÄ - ºÀtĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ ªÀÄ»ªÉÄ
²æà ±ÀAPÀgÀ J¸ï PÉÆý, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ
Pages: 144-145  |  Viewed: 163  Downloaded: 43
India
5
ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À §UÉV£À £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄzsÀÄ J.¦.
Pages: 146-148  |  Viewed: 126  Downloaded: 24
India
6
§¸ÀªÀ aAvÀ£À
C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 149-150  |  Viewed: 143  Downloaded: 46
India
7
±Á¸À£ÀUÀ¼À°è gÁAiÀĨÁUÀ: ¨sËUÉÆýPÀ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è
qÁ.Dgï.©.PÉÆPÀl£ÀÆg
Pages: 151-154  |  Viewed: 1033  Downloaded: 32
India
8
JZÉѹé : ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀºÀd PÀȶ
¸ÀA¥Àvï ¨ÉlÖUÉgÉ.
Pages: 155-162  |  Viewed: 146  Downloaded: 27
India
9
¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è £ÀªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ
ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ, ¥ÉÆæ. ©.¦. ªÀĺÉñÀ ZÀAzÀæ UÀÄgÀÄ
Pages: 163-166  |  Viewed: 148  Downloaded: 34
India
10
UÉÆÃªÉ PÀzÀA§gÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ J¸ï. ªÀÄÄUÀ½, qÁ. f. ©. PÀÄ®PÀtÂð, JA.J, ¦.ºÉZï.r.
Pages: 167-173  |  Viewed: 157  Downloaded: 36
India
11
ರಾವಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕುರಿತ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 174-177  |  Viewed: 16  Downloaded: 11
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research