Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 1 Part C

2017, Vol. 3 Issue 1, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
eÉÃqÀgÀ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è °AUÀ(eÉAqÀgï)zÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄzsÀÄ J.¦.
Pages: 134-136  |  Viewed: 240  Downloaded: 95
India
2
PÀĪÀiÁgÀ¤dUÀÄtgÀ ¸Á»vÀåPÀÈwUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ QgÀÄ£ÉÆÃl
ªÀĺÉñÀ JA n, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «zÁåyð
Pages: 137-140  |  Viewed: 187  Downloaded: 47
India
3
¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀxÀ£À¸Á»vÀåzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ
ºÀjñïPÀĪÀiÁgï, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 141-143  |  Viewed: 201  Downloaded: 66
India
4
CªÀgÀSÉÆÃqÀ UÁæªÀÄ - ºÀtĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ ªÀÄ»ªÉÄ
²æà ±ÀAPÀgÀ J¸ï PÉÆý, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ
Pages: 144-145  |  Viewed: 200  Downloaded: 66
India
5
ºÀ¸ÀÛ¥ÀæwUÀ¼À §UÉV£À £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄzsÀÄ J.¦.
Pages: 146-148  |  Viewed: 164  Downloaded: 45
India
6
§¸ÀªÀ aAvÀ£À
C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 149-150  |  Viewed: 175  Downloaded: 61
India
7
±Á¸À£ÀUÀ¼À°è gÁAiÀĨÁUÀ: ¨sËUÉÆýPÀ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è
qÁ.Dgï.©.PÉÆPÀl£ÀÆg
Pages: 151-154  |  Viewed: 1139  Downloaded: 51
India
8
JZÉѹé : ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀºÀd PÀȶ
¸ÀA¥Àvï ¨ÉlÖUÉgÉ.
Pages: 155-162  |  Viewed: 184  Downloaded: 44
India
9
¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è £ÀªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ
ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ, ¥ÉÆæ. ©.¦. ªÀĺÉñÀ ZÀAzÀæ UÀÄgÀÄ
Pages: 163-166  |  Viewed: 187  Downloaded: 55
India
10
UÉÆÃªÉ PÀzÀA§gÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ J¸ï. ªÀÄÄUÀ½, qÁ. f. ©. PÀÄ®PÀtÂð, JA.J, ¦.ºÉZï.r.
Pages: 167-173  |  Viewed: 190  Downloaded: 52
India
11
ರಾವಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕುರಿತ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 174-177  |  Viewed: 95  Downloaded: 44
India
12
ಶರಣರು - ಸಮದರ್ಶಿತ್ವ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಮ ಸಮಾಜ
ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಬಿ.ಜಿ
Pages: 178-180  |  Viewed: 16  Downloaded: 11
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research