Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

±ÁAw CªÀzsÀÆvÀ §ÄzÀÞ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part B
±ÁAw CªÀzsÀÆvÀ §ÄzÀÞ
Author(s): C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À,¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ,ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Abstract: 
Pages: 110-111  |  146 Views  39 Downloads
How to cite this article:
C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À,¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ,ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. ±ÁAw CªÀzsÀÆvÀ §ÄzÀÞ. Int J Kannada Res 2017;3(1):110-111.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research