Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ¸À¸Àå gÀÆ¥ÀPÀ PÀzÀ½ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À ±ÉÆÃzsÀ£É

2017, Vol. 3 Issue 1, Part B
ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ¸À¸Àå gÀÆ¥ÀPÀ PÀzÀ½ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À ±ÉÆÃzsÀ£É
Author(s): ªÉÄÊwæ ¨sÀmï, ¨ÉÆÃdªÀÄä PÉ. J£ï
Abstract: 
Pages: 99-103  |  199 Views  71 Downloads
How to cite this article:
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï, ¨ÉÆÃdªÀÄä PÉ. J£ï. ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ¸À¸Àå gÀÆ¥ÀPÀ PÀzÀ½ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À ±ÉÆÃzsÀ£É. Int J Kannada Res 2017;3(1):99-103.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research