Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

“ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?”, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಚಿ೦ತನೆ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part B
“ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?”, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಚಿ೦ತನೆ
Author(s): à²¶à³à²°à³€à²°à²¾à²® .ಎ೦
Abstract: 
Pages: 89-91  |  543 Views  146 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಶ್ರೀರಾಮ .ಎ೦. “ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?”, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಚಿ೦ತನೆ. Int J Kannada Res 2017;3(1):89-91.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research