Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉ DlUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part B
ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉ DlUÀ¼ÀÄ
Author(s): Â¸Ã€zÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï. ¥À¯ÉèÃzÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Abstract: 
Pages: 79-83  |  240 Views  72 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï. ¥À¯ÉèÃzÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð. ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉ DlUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(1):79-83.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research