Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 1 Part B

2017, Vol. 3 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
¸ÀªÀzÀwÛ J®èªÀÄä: EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÁt
gÁªÀÄgÉrØ. PÉ
Pages: 73-75  |  Viewed: 182  Downloaded: 70
India
2
ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
gÁªÀÄgÉrØ. PÉ
Pages: 76-78  |  Viewed: 288  Downloaded: 114
India
3
ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉ DlUÀ¼ÀÄ
¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï. ¥À¯ÉèÃzÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Pages: 79-83  |  Viewed: 196  Downloaded: 47
India
4
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è ªÁzÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ
Pages: 84-85  |  Viewed: 184  Downloaded: 46
India
5
DUÀvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è zÉÆgÉvÀ «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ
¤AUÀ£ÁAiÀÄÌ ¹
Pages: 86-88  |  Viewed: 185  Downloaded: 39
India
6
“ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?”, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಚಿ೦ತನೆ
ಶ್ರೀರಾಮ .ಎ೦
Pages: 89-91  |  Viewed: 488  Downloaded: 115
India
7
ªÀiÁzÁgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É
¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ
Pages: 92-93  |  Viewed: 219  Downloaded: 83
India
8
£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀtð£
zÉëPÀ.J¸ï, qÁ.¦.JA.UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Pages: 94-98  |  Viewed: 278  Downloaded: 90
India
9
ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ¸À¸Àå gÀÆ¥ÀPÀ PÀzÀ½ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À ±ÉÆÃzsÀ£É
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï, ¨ÉÆÃdªÀÄä PÉ. J£ï
Pages: 99-103  |  Viewed: 220  Downloaded: 84
India
10
«ÃuÁ §£ÀßAeÉ CªÀgÀ ¹ÛçêÁ¢ «ÄêÀiÁA¸É
UÁ¬Äwæ n ¥ÁAZÀd£Àå
Pages: 104-109  |  Viewed: 215  Downloaded: 65
India
11
±ÁAw CªÀzsÀÆvÀ §ÄzÀÞ
C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À,¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ,ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 110-111  |  Viewed: 178  Downloaded: 55
India
12
PÀ£ÀßqÀ £ÁlPÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀ
²æà ªÁAiÀiï.J. .dPÀÌtÚªÀgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ qÁ|| PÉ.Dgï.¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Pages: 112-115  |  Viewed: 190  Downloaded: 66
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research