Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 1 Part B

2017, Vol. 3 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
¸ÀªÀzÀwÛ J®èªÀÄä: EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄgÁt
gÁªÀÄgÉrØ. PÉ
Pages: 73-75  |  Viewed: 161  Downloaded: 60
India
2
ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
gÁªÀÄgÉrØ. PÉ
Pages: 76-78  |  Viewed: 257  Downloaded: 99
India
3
ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉ DlUÀ¼ÀÄ
¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï. ¥À¯ÉèÃzÀ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Pages: 79-83  |  Viewed: 172  Downloaded: 35
India
4
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è ªÁzÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ
Pages: 84-85  |  Viewed: 157  Downloaded: 35
India
5
DUÀvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è zÉÆgÉvÀ «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ
¤AUÀ£ÁAiÀÄÌ ¹
Pages: 86-88  |  Viewed: 163  Downloaded: 31
India
6
“ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲವೇಕೆ?”, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಚಿ೦ತನೆ
ಶ್ರೀರಾಮ .ಎ೦
Pages: 89-91  |  Viewed: 401  Downloaded: 102
India
7
ªÀiÁzÁgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É
¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ
Pages: 92-93  |  Viewed: 200  Downloaded: 73
India
8
£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ°è ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀtð£
zÉëPÀ.J¸ï, qÁ.¦.JA.UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Pages: 94-98  |  Viewed: 261  Downloaded: 82
India
9
ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ¸À¸Àå gÀÆ¥ÀPÀ PÀzÀ½ ºÁUÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À ±ÉÆÃzsÀ£É
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï, ¨ÉÆÃdªÀÄä PÉ. J£ï
Pages: 99-103  |  Viewed: 200  Downloaded: 71
India
10
«ÃuÁ §£ÀßAeÉ CªÀgÀ ¹ÛçêÁ¢ «ÄêÀiÁA¸É
UÁ¬Äwæ n ¥ÁAZÀd£Àå
Pages: 104-109  |  Viewed: 193  Downloaded: 59
India
11
±ÁAw CªÀzsÀÆvÀ §ÄzÀÞ
C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À,¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ,ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 110-111  |  Viewed: 145  Downloaded: 38
India
12
PÀ£ÀßqÀ £ÁlPÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀ
²æà ªÁAiÀiï.J. .dPÀÌtÚªÀgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ qÁ|| PÉ.Dgï.¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Pages: 112-115  |  Viewed: 172  Downloaded: 57
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research