Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉʲµÀ×öåvÉ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part A
PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉʲµÀ×öåvÉ
Author(s): ²æà ªÁAiÀiï.J. dPÀÌtÚªÀg, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ qÁ|| PÉ.Dgï.¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Abstract: 
Pages: 49-51  |  143 Views  37 Downloads
How to cite this article:
²æà ªÁAiÀiï.J. dPÀÌtÚªÀg, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ qÁ|| PÉ.Dgï.¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä. PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉʲµÀ×öåvÉ. Int J Kannada Res 2017;3(1):49-51.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research