Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸Á»wåPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ

2016, Vol. 2 Issue 4, Part C
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸Á»wåPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
Author(s): Dr. SH Kakhandaki
Abstract: 
Pages: 162-164  |  288 Views  151 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Dr. SH Kakhandaki. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸Á»wåPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2016;2(4):162-164.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research