Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

£ÁªÉ°è ¸ÉÆîÄwÛzÉÝêÉ?

2016, Vol. 2 Issue 4, Part C
£ÁªÉ°è ¸ÉÆîÄwÛzÉÝêÉ?
Author(s): PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉñï «
Abstract: 
Pages: 170-173  |  226 Views  94 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «. £ÁªÉ°è ¸ÉÆîÄwÛzÉÝêÉ?. Int J Kannada Res 2016;2(4):170-173.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research