Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ DlUÀ¼À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ

2016, Vol. 2 Issue 4, Part C
ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ DlUÀ¼À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
Author(s): ¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï.¥À¯ÉèÃzÀ., ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Abstract: 
Pages: 157-161  |  173 Views  45 Downloads
How to cite this article:
¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï.¥À¯ÉèÃzÀ., ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð. ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ DlUÀ¼À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2016;2(4):157-161.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research