Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¹§âA¢ªÀUÀðzÀªÀgÀ ««zsÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÁgÁUÀȺÀ E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß G£ÀßwÃPÀj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀgÀ¢.

2016, Vol. 2 Issue 4, Part C
PÀ£ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¹§âA¢ªÀUÀðzÀªÀgÀ ««zsÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÁgÁUÀȺÀ E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß G£ÀßwÃPÀj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀgÀ¢.
Author(s): qÁ. ¦ ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï
Abstract: 
Pages: 148-156  |  273 Views  30 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ¦ ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï. PÀ£ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¹§âA¢ªÀUÀðzÀªÀgÀ ««zsÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÁgÁUÀȺÀ E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß G£ÀßwÃPÀj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀgÀ¢.. Int J Kannada Res 2016;2(4):148-156.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research