Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

²æêÀÄzÀãUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è ¤gÀƦvÀªÁzÀ PÁAiÀÄð¹¢ÞAiÀÄ CUÀvÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄÀ

2016, Vol. 2 Issue 4, Part C
²æêÀÄzÀãUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è ¤gÀƦvÀªÁzÀ PÁAiÀÄð¹¢ÞAiÀÄ CUÀvÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄÀ
Author(s): «dAiÀĹAUï n.JA
Abstract: 
Pages: 146-147  |  126 Views  18 Downloads
How to cite this article:
«dAiÀĹAUï n.JA. ²æêÀÄzÀãUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è ¤gÀƦvÀªÁzÀ PÁAiÀÄð¹¢ÞAiÀÄ CUÀvÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄÀ. Int J Kannada Res 2016;2(4):146-147.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research