Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

qÁ. ¥Àæ¨sÁ CvÉæAiÀĪÀgÀÄ PÀAqÀ C«ÄÃgïSÁ£ïgÀ ªÀåQÛvÀé À

2016, Vol. 2 Issue 4, Part C
qÁ. ¥Àæ¨sÁ CvÉæAiÀĪÀgÀÄ PÀAqÀ C«ÄÃgïSÁ£ïgÀ ªÀåQÛvÀé À
Author(s): gÁd²æà ²æÃgÁªÀÄ (¨sÀÄgÉ)
Abstract: 
Pages: 144-145  |  213 Views  61 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
gÁd²æà ²æÃgÁªÀÄ (¨sÀÄgÉ). qÁ. ¥Àæ¨sÁ CvÉæAiÀĪÀgÀÄ PÀAqÀ C«ÄÃgïSÁ£ïgÀ ªÀåQÛvÀé À. Int J Kannada Res 2016;2(4):144-145.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research