Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

«Ää£À ¸ÀAUÀæºÁªÀ¢üAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÈ¢üÞUÁV ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀiÁzÀjvÀ ±ÉÊwåÃPÀgÀtzÀ «ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À WÀlPÀzÀ C©üªÀÈ¢üÝ

2016, Vol. 2 Issue 4, Part C
«Ää£À ¸ÀAUÀæºÁªÀ¢üAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÈ¢üÞUÁV ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀiÁzÀjvÀ ±ÉÊwåÃPÀgÀtzÀ «ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À WÀlPÀzÀ C©üªÀÈ¢üÝ
Author(s): qÁ.¹.«.gÁdÄ, qÁ.¦.CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ qÁ.L.¦.®QëöäñÀ
Abstract: 
Pages: 137-143  |  218 Views  63 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ.¹.«.gÁdÄ, qÁ.¦.CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ qÁ.L.¦.®QëöäñÀ. «Ää£À ¸ÀAUÀæºÁªÀ¢üAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÈ¢üÞUÁV ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀiÁzÀjvÀ ±ÉÊwåÃPÀgÀtzÀ «ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À WÀlPÀzÀ C©üªÀÈ¢üÝ. Int J Kannada Res 2016;2(4):137-143.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research