Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 4 Part C

2016, Vol. 2 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
²®àPÀ¯ÁUÁæªÀÄ ²ªÁgÀ¥ÀlÖt
¸ÀªÉÃð±À ©.J¸ï.
Pages: 131-133  |  Viewed: 172  Downloaded: 50
India
2
ಕೈಲಾಸ೦ರವರ,‘ಟೊಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ’ ನಾಟಕದ ಒ೦ದು ಅವಲೋಕನ
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦
Pages: 134-136  |  Viewed: 146  Downloaded: 32
India
3
«Ää£À ¸ÀAUÀæºÁªÀ¢üAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÈ¢üÞUÁV ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀiÁzÀjvÀ ±ÉÊwåÃPÀgÀtzÀ «ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À WÀlPÀzÀ C©üªÀÈ¢üÝ
qÁ.¹.«.gÁdÄ, qÁ.¦.CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ qÁ.L.¦.®QëöäñÀ
Pages: 137-143  |  Viewed: 135  Downloaded: 13
India
4
qÁ. ¥Àæ¨sÁ CvÉæAiÀĪÀgÀÄ PÀAqÀ C«ÄÃgïSÁ£ïgÀ ªÀåQÛvÀé À
gÁd²æà ²æÃgÁªÀÄ (¨sÀÄgÉ)
Pages: 144-145  |  Viewed: 131  Downloaded: 9
India
5
²æêÀÄzÀãUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è ¤gÀƦvÀªÁzÀ PÁAiÀÄð¹¢ÞAiÀÄ CUÀvÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄÀ
«dAiÀĹAUï n.JA
Pages: 146-147  |  Viewed: 108  Downloaded: 8
India
6
PÀ£ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¹§âA¢ªÀUÀðzÀªÀgÀ ««zsÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÁgÁUÀȺÀ E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß G£ÀßwÃPÀj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀgÀ¢.
qÁ. ¦ ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï
Pages: 148-156  |  Viewed: 127  Downloaded: 15
India
7
ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ DlUÀ¼À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï.¥À¯ÉèÃzÀ., ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Pages: 157-161  |  Viewed: 154  Downloaded: 33
India
8
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸Á»wåPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
Dr. SH Kakhandaki
Pages: 162-164  |  Viewed: 191  Downloaded: 82
India
9
PÉÆÃmÉPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ°è zÉÆgÉvÀ «ÃgÀUÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹ÛPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ
Dr. Kalaswamyh N
Pages: 165-169  |  Viewed: 136  Downloaded: 23
India
10
£ÁªÉ°è ¸ÉÆîÄwÛzÉÝêÉ?
PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «
Pages: 170-173  |  Viewed: 148  Downloaded: 41
India
11
ಸಟೀಕಾ ಗಣಭಾಷ್ಯ ರತ್ನಮಾಲೆ-ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 174-175  |  Viewed: 24  Downloaded: 4
India
12
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಮ್ರಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹಾತ್ಮೆ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ ಎಬಿ
Pages: 176-177  |  Viewed: 24  Downloaded: 4
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research