Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 4 Part C

2016, Vol. 2 Issue 4, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
²®àPÀ¯ÁUÁæªÀÄ ²ªÁgÀ¥ÀlÖt
¸ÀªÉÃð±À ©.J¸ï.
Pages: 131-133  |  Viewed: 227  Downloaded: 83
India
2
ಕೈಲಾಸ೦ರವರ,‘ಟೊಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ’ ನಾಟಕದ ಒ೦ದು ಅವಲೋಕನ
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦
Pages: 134-136  |  Viewed: 932  Downloaded: 792
India
3
«Ää£À ¸ÀAUÀæºÁªÀ¢üAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÈ¢üÞUÁV ¸ËgÀ±ÀQÛAiÀiÁzÀjvÀ ±ÉÊwåÃPÀgÀtzÀ «ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÀ±Àð£À WÀlPÀzÀ C©üªÀÈ¢üÝ
qÁ.¹.«.gÁdÄ, qÁ.¦.CgÀÄuï PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ qÁ.L.¦.®QëöäñÀ
Pages: 137-143  |  Viewed: 188  Downloaded: 42
India
4
qÁ. ¥Àæ¨sÁ CvÉæAiÀĪÀgÀÄ PÀAqÀ C«ÄÃgïSÁ£ïgÀ ªÀåQÛvÀé À
gÁd²æà ²æÃgÁªÀÄ (¨sÀÄgÉ)
Pages: 144-145  |  Viewed: 182  Downloaded: 38
India
5
²æêÀÄzÀãUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ°è ¤gÀƦvÀªÁzÀ PÁAiÀÄð¹¢ÞAiÀÄ CUÀvÀåªÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄÀ
«dAiÀĹAUï n.JA
Pages: 146-147  |  Viewed: 163  Downloaded: 38
India
6
PÀ£ÁðlPÀ PÁgÁUÀȺÀUÀ¼À ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ¹§âA¢ªÀUÀðzÀªÀgÀ ««zsÀ ªÀÈAzÀzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÈf¹ PÁgÁUÀȺÀ E¯ÁSÉAiÀÄ£ÀÄß G£ÀßwÃPÀj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ ªÀgÀ¢.
qÁ. ¦ ¥Àæ¢Ã¥ï PÀĪÀiÁgï, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï
Pages: 148-156  |  Viewed: 321  Downloaded: 52
India
7
ªÀÄPÀ̼À C£ÀÄPÀgÀuÉAiÀÄ DlUÀ¼À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï.¥À¯ÉèÃzÀ., ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Pages: 157-161  |  Viewed: 209  Downloaded: 64
India
8
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸Á»wåPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
Dr. SH Kakhandaki
Pages: 162-164  |  Viewed: 269  Downloaded: 137
India
9
PÉÆÃmÉPÉgÉ UÁæªÀÄzÀ°è zÉÆgÉvÀ «ÃgÀUÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¹ÛPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ
Dr. Kalaswamyh N
Pages: 165-169  |  Viewed: 202  Downloaded: 63
India
10
£ÁªÉ°è ¸ÉÆîÄwÛzÉÝêÉ?
PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «
Pages: 170-173  |  Viewed: 210  Downloaded: 82
India
11
ಸಟೀಕಾ ಗಣಭಾಷ್ಯ ರತ್ನಮಾಲೆ-ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 174-175  |  Viewed: 80  Downloaded: 38
India
12
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಮ್ರಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮಹಾತ್ಮೆ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ ಎಬಿ
Pages: 176-177  |  Viewed: 91  Downloaded: 40
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research