Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸À¥sÀÝgïºÁ¹ä CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀUÀ¼À°è gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ aAvÀ£É

2016, Vol. 2 Issue 4, Part B
¸À¥sÀÝgïºÁ¹ä CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀUÀ¼À°è gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ aAvÀ£É
Author(s): Girish MB
Abstract: 
Pages: 82-85  |  163 Views  42 Downloads
How to cite this article:
Girish MB. ¸À¥sÀÝgïºÁ¹ä CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀUÀ¼À°è gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ aAvÀ£É. Int J Kannada Res 2016;2(4):82-85.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research