Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀ£À¸ÀÄ: ¸Àé-¥ÉæÃgÀPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ

2016, Vol. 2 Issue 4, Part B
PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀ£À¸ÀÄ: ¸Àé-¥ÉæÃgÀPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): UÁtÂUÀgï J£ï
Abstract: 
Pages: 112-116  |  259 Views  100 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
UÁtÂUÀgï J£ï. PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀ£À¸ÀÄ: ¸Àé-¥ÉæÃgÀPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2016;2(4):112-116.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research