Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÀzÀ ¸ÀAPÀ®à»A¸ÉAiÀÄ §ºÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ

2016, Vol. 2 Issue 4, Part B
AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÀzÀ ¸ÀAPÀ®à»A¸ÉAiÀÄ §ºÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): zÉÆgÉñÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Abstract: 
Pages: 110-111  |  204 Views  90 Downloads
How to cite this article:
zÉÆgÉñÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÀzÀ ¸ÀAPÀ®à»A¸ÉAiÀÄ §ºÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2016;2(4):110-111.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research