Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ eÁvÉæUÀ¼ÀÄ: «±ÉèõÀuÉ

2016, Vol. 2 Issue 4, Part A
aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ eÁvÉæUÀ¼ÀÄ: «±ÉèõÀuÉ
Author(s): Â§Â¸Ã€ÂªÃ€gÁd PÉ, ºÉZï, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Abstract: 
Pages: 28-30  |  239 Views  88 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
§¸ÀªÀgÁd PÉ, ºÉZï, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ eÁvÉæUÀ¼ÀÄ: «±ÉèõÀuÉ. Int J Kannada Res 2016;2(4):28-30.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research