Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÉ PÉ ºÉ¨ÁâgÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À°è eÁ£À¥ÀzÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£

2016, Vol. 2 Issue 3, Part C
PÉ PÉ ºÉ¨ÁâgÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À°è eÁ£À¥ÀzÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£
Author(s): C¤vÀ JZï ¹, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Abstract: 
Pages: 175-179  |  129 Views  29 Downloads
How to cite this article:
C¤vÀ JZï ¹, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. PÉ PÉ ºÉ¨ÁâgÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À°è eÁ£À¥ÀzÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£. Int J Kannada Res 2016;2(3):175-179.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research