Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÉÆÃUÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÁ®AiÀÄ-MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

2016, Vol. 2 Issue 3, Part C
£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÉÆÃUÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÁ®AiÀÄ-MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
Author(s): qÁ.ºÉZï.J£ï .PÁ¼À¸Áé«Ä
Abstract: 
Pages: 153-156  |  204 Views  62 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ.ºÉZï.J£ï .PÁ¼À¸Áé«Ä. £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÉÆÃUÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÁ®AiÀÄ-MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. Int J Kannada Res 2016;2(3):153-156.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research