Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT

2016, Vol. 2 Issue 3, Part C
¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT
Author(s): gÀ« JA
Abstract: 
Pages: 145-148  |  215 Views  58 Downloads
How to cite this article:
gÀ« JA. ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT. Int J Kannada Res 2016;2(3):145-148.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research