Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.

2016, Vol. 2 Issue 3, Part C
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.
Author(s): Â²Ã¦Ãƒ. ¸ÀzÁ²ªÀ J¸ï. ªÀÄÄUÀ½.
Abstract: 
Pages: 135-138  |  258 Views  103 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ J¸ï. ªÀÄÄUÀ½.. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.. Int J Kannada Res 2016;2(3):135-138.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research