Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

“§¸ÀªÀ ¨É¼ÀUÀÄ” ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ

2016, Vol. 2 Issue 3, Part B
“§¸ÀªÀ ¨É¼ÀUÀÄ” ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
Author(s): dUÀ¢Ã±À ªÀÄÄUÀ½
Abstract: 
Pages: 101-105  |  197 Views  66 Downloads
How to cite this article:
dUÀ¢Ã±À ªÀÄÄUÀ½. “§¸ÀªÀ ¨É¼ÀUÀÄ” ªÀĺÁPÁªÀåzÀ°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2016;2(3):101-105.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research