Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

vÀAvÀæ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀÄ. (PÀÄAqÀ°¤ ¸Á»vÀåzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è)

2016, Vol. 2 Issue 3, Part B
vÀAvÀæ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀÄ. (PÀÄAqÀ°¤ ¸Á»vÀåzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è)
Author(s): Dr. Meenakshi Bali
Abstract: 
Pages: 77-82  |  187 Views  62 Downloads
How to cite this article:
Dr. Meenakshi Bali. vÀAvÀæ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀé¥ÀzÀPÁgÀgÀÄ. (PÀÄAqÀ°¤ ¸Á»vÀåzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è). Int J Kannada Res 2016;2(3):77-82.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research