Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

±Á¸À£ÀUÀ¼ÉÆÃPÀÛ CtÂÚUÉÃjAiÀÄ eÉÊ£ÁZÁAiÀÄðgÀÄ

2016, Vol. 2 Issue 3, Part A
±Á¸À£ÀUÀ¼ÉÆÃPÀÛ CtÂÚUÉÃjAiÀÄ eÉÊ£ÁZÁAiÀÄðgÀÄ
Author(s): Â¸Ã€AdAiÀÄ J£ï. ºÀAeÉ, qÁ. ¯ÉÆÃPÉñÀ
Abstract: 
Pages: 21-31  |  196 Views  65 Downloads
How to cite this article:
¸ÀAdAiÀÄ J£ï. ºÀAeÉ, qÁ. ¯ÉÆÃPÉñÀ. ±Á¸À£ÀUÀ¼ÉÆÃPÀÛ CtÂÚUÉÃjAiÀÄ eÉÊ£ÁZÁAiÀÄðgÀÄ. Int J Kannada Res 2016;2(3):21-31.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research