Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀZÀ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå

2016, Vol. 2 Issue 3, Part A
ªÀZÀ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå
Author(s): ºÉZï. JA. ªÀĺÉñï
Abstract: 
Pages: 17-20  |  186 Views  67 Downloads
How to cite this article:
ºÉZï. JA. ªÀĺÉñï. ªÀZÀ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå. Int J Kannada Res 2016;2(3):17-20.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research