Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀįɣÁr£À ¸ÀÄVÎ ºÀ§âzÀ°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁªÀÄåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ü£ÀßvÉ

2016, Vol. 2 Issue 3, Part A
ªÀįɣÁr£À ¸ÀÄVÎ ºÀ§âzÀ°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁªÀÄåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ü£ÀßvÉ
Author(s): ªÀĺÉñï AiÀÄÄ.¹
Abstract: 
Pages: 14-16  |  142 Views  40 Downloads
How to cite this article:
ªÀĺÉñï AiÀÄÄ.¹. ªÀįɣÁr£À ¸ÀÄVÎ ºÀ§âzÀ°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁªÀÄåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ü£ÀßvÉ. Int J Kannada Res 2016;2(3):14-16.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research