Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÉÆÃd qÁ. PÀAiÀiÁågÀ QkÕtÚ gÉÊ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À.

2016, Vol. 2 Issue 3, Part A
¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÉÆÃd qÁ. PÀAiÀiÁågÀ QkÕtÚ gÉÊ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À.
Author(s): gÀ«±ÀAPÀgÀ f. PÉ.
Abstract: 
Pages: 07-10  |  176 Views  66 Downloads
How to cite this article:
gÀ«±ÀAPÀgÀ f. PÉ.. ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÉÆÃd qÁ. PÀAiÀiÁågÀ QkÕtÚ gÉÊ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À.. Int J Kannada Res 2016;2(3):07-10.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research