Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 3 Part A

2016, Vol. 2 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
Régime alimentaire d’Outarde houbara (Chlamydotis undulata undulata) dans les régions besbes, ouled djellal et ras elmiaad (Wilaya de Biskra)
Berredjouh Djamel, Belhamra Mohamed, Farhi Yacine and Naloufi Ali
Pages: 01-06  |  Viewed: 1382  Downloaded: 127
India
2
¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÉÆÃd qÁ. PÀAiÀiÁågÀ QkÕtÚ gÉÊ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À.
gÀ«±ÀAPÀgÀ f. PÉ.
Pages: 07-10  |  Viewed: 208  Downloaded: 81
India
3
ªÀqÁØgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è d£ÀfêÀ£ÀzÀ avÀæt
GªÉÄñÀ PÀ. ¥Ánî.
Pages: 11-13  |  Viewed: 266  Downloaded: 139
India
4
ªÀįɣÁr£À ¸ÀÄVÎ ºÀ§âzÀ°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁªÀÄåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ü£ÀßvÉ
ªÀĺÉñï AiÀÄÄ.¹
Pages: 14-16  |  Viewed: 183  Downloaded: 64
India
5
ªÀZÀ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå
ºÉZï. JA. ªÀĺÉñï
Pages: 17-20  |  Viewed: 259  Downloaded: 115
India
6
±Á¸À£ÀUÀ¼ÉÆÃPÀÛ CtÂÚUÉÃjAiÀÄ eÉÊ£ÁZÁAiÀÄðgÀÄ
¸ÀAdAiÀÄ J£ï. ºÀAeÉ, qÁ. ¯ÉÆÃPÉñÀ
Pages: 21-31  |  Viewed: 197  Downloaded: 65
India
7
ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ
²æêÀÄw C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ GvÁß¼À
Pages: 32-33  |  Viewed: 269  Downloaded: 103
India
8
²æà ¹zÀÞgÁªÀÄ ºÉÆ£À̯ï CªÀgÀ PÀxÁ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸Á»vÀå
Revati.B.Shiranal and Prof. S R Tadakal
Pages: 34-37  |  Viewed: 193  Downloaded: 48
India
9
»AzÀƸÁܤ ¸ÀAVvÀzÀ°è gÁUÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ «¨sÀd£É
Prof. Sunanda Narasingarao
Pages: 38-40  |  Viewed: 191  Downloaded: 47
India
10
PÀ®§ÄVð ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ªÀĺÁzÁ¸ÉÆúÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ eÁÕ£À zÀ±Àð£À
Dr. Neelambika Policepatil (Sherikar)
Pages: 41-44  |  Viewed: 198  Downloaded: 58
India
11
¥ÀÇtð¥ÀædÕgÀ zÀȶÖ0iÀÄ°è ªÁ0iÀÄÄ.
Dr. SH Kakhandaki
Pages: 45-49  |  Viewed: 159  Downloaded: 56
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research