Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 3 Part A

2016, Vol. 2 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
Régime alimentaire d’Outarde houbara (Chlamydotis undulata undulata) dans les régions besbes, ouled djellal et ras elmiaad (Wilaya de Biskra)
Berredjouh Djamel, Belhamra Mohamed, Farhi Yacine and Naloufi Ali
Pages: 01-06  |  Viewed: 1248  Downloaded: 60
India
2
¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ PÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ £ÁqÉÆÃd qÁ. PÀAiÀiÁågÀ QkÕtÚ gÉÊ : MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À.
gÀ«±ÀAPÀgÀ f. PÉ.
Pages: 07-10  |  Viewed: 163  Downloaded: 58
India
3
ªÀqÁØgÁzsÀ£ÉAiÀÄ°è d£ÀfêÀ£ÀzÀ avÀæt
GªÉÄñÀ PÀ. ¥Ánî.
Pages: 11-13  |  Viewed: 219  Downloaded: 106
India
4
ªÀįɣÁr£À ¸ÀÄVÎ ºÀ§âzÀ°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁªÀÄåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ü£ÀßvÉ
ªÀĺÉñï AiÀÄÄ.¹
Pages: 14-16  |  Viewed: 143  Downloaded: 40
India
5
ªÀZÀ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå
ºÉZï. JA. ªÀĺÉñï
Pages: 17-20  |  Viewed: 218  Downloaded: 89
India
6
±Á¸À£ÀUÀ¼ÉÆÃPÀÛ CtÂÚUÉÃjAiÀÄ eÉÊ£ÁZÁAiÀÄðgÀÄ
¸ÀAdAiÀÄ J£ï. ºÀAeÉ, qÁ. ¯ÉÆÃPÉñÀ
Pages: 21-31  |  Viewed: 158  Downloaded: 41
India
7
ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ
²æêÀÄw C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ GvÁß¼À
Pages: 32-33  |  Viewed: 216  Downloaded: 74
India
8
²æà ¹zÀÞgÁªÀÄ ºÉÆ£À̯ï CªÀgÀ PÀxÁ¯ÉÆÃPÀzÀ ¸Á»vÀå
Revati.B.Shiranal and Prof. S R Tadakal
Pages: 34-37  |  Viewed: 159  Downloaded: 30
India
9
»AzÀƸÁܤ ¸ÀAVvÀzÀ°è gÁUÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ «¨sÀd£É
Prof. Sunanda Narasingarao
Pages: 38-40  |  Viewed: 156  Downloaded: 25
India
10
PÀ®§ÄVð ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ªÀĺÁzÁ¸ÉÆúÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ eÁÕ£À zÀ±Àð£À
Dr. Neelambika Policepatil (Sherikar)
Pages: 41-44  |  Viewed: 157  Downloaded: 37
India
11
¥ÀÇtð¥ÀædÕgÀ zÀȶÖ0iÀÄ°è ªÁ0iÀÄÄ.
Dr. SH Kakhandaki
Pages: 45-49  |  Viewed: 120  Downloaded: 30
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research