Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

§ÄzÀÞ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¤ÃrzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ (¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ)

2016, Vol. 2 Issue 2, Part A
§ÄzÀÞ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¤ÃrzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ (¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ)
Author(s): C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À, gÁ.ZÀ.«.¨É¼ÀUÁ«, PÀ£ÁðlPÀ
Abstract: 
Pages: 44-45  |  237 Views  88 Downloads
How to cite this article:
C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ ¹. GvÁß¼À, gÁ.ZÀ.«.¨É¼ÀUÁ«, PÀ£ÁðlPÀ. §ÄzÀÞ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ ¤ÃrzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ (¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ). Int J Kannada Res 2016;2(2):44-45.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research